پست بعدی

آیا می توانم در آزمون از خودکار استفاده کنم ؟

چ آبان 12 , 1400
بله هم از خودکار و هم مداد می توانید استفاده کنید . ولی برای Listening و Reading فقط باید از مداد استفاده کنید . حتما پاکن هم با خود ببرید .