پست بعدی

چه تفاوتی بین آیلتس آکادمیک و جنرال است ؟

چ آبان 12 , 1400
آیلتس آکادمیک تنها در آزمون Reading و Writing با آزمون جنرال متفاوت است و امتحانات speaking و listening با هم یکی هستند.