در این بخش به طور کامل با گرامر افعال کمکی و پرسشی – Questions And Auxiliary Verbs آشنا می شوید.  افعال کمکی که در انگلیسی به آن ها Auxiliary (یا helping) می گویند شامل افعال be, do, have, will می شوند که بعد از آن ها فعل اصلی جمله می […]