آیلتس مخفف International English language Testing System ، معتبرترین امتحان بین اللملی زبان انگلیسی است . سه مجموعه IDP ، British Council و مرکز بین اللمللی آزمون زبان انگلیسی کمریج صاحبان آن هستتد .