شعرهای انگلیسی کودکان


والدین عزیزی که می خواهند کودکانشان زبان انگلیسی را یاد بگیرند، می توانند شعرهای ساده انگلیسی برای کودکان را به آن ها آموزش دهند. در این مقاله شعرهای کودکانه انگلیسی شاد با معنی آورده شده است.

The party was fun

Everyone was happy

Each and everyone

But after the party

Balloons were on the door

Food was on the table

And cards were on the floor

The house was so untidy

So here is your surprise…

Open the door


پست بعدی

دانلود کتاب های First Friends

چ بهمن 20 , 1400

شاید برای شما جالب باشد