چند اصطلاح کاربردی آلمانی

در زبان آلمانی استفاده از اصطلاحات بسیار تاکید شده و در صورت آگاهی از آن سطح دانش و اطلاعات خود را در مورد زبان آلمانی افزایش دهید.

پست بعدی

فایل شنیداری Tactics For Listening

ش دی 11 , 1400
f jbhv dn skms f oskkd fnmsnfk sndfjsn djlfnsndf jsbdfsmbdks dmndsd fjsbdjfbsjdbfnsd fks;bfa jbewjrbujbwerjbWJEN Rwen